27 Hagenaer, Hendrick
Verhael van de reyze gedaen inde meeste deelen van de Oost-Indien. 1646.

Verhael Van de Reyze gedaen inde meeste deelen Van de OOST-INDIEN, Door den Opper-Coopman HENDRICK HAGENAER. Vyt gevaeren inden Jaere 1631. Ende weder gekeert A° 1638. Met Een besondere Beschryvinge eeniger INDIAENSCHE CONINCKRYCKEN, Ende LANDEN. [n.d.]
217, [1] p. 20 cm.

[DS/411/Ha](00012068)


日本関係記事
1634. Augustus. Komen in Iappan. Beschrijvinge van 't Dorp, op Firando.p. 76-77.
October. 37 Iappanders om het Christelijke geloove gemarteleseert.p. 77.
Nevember. Verseylen van Iappan.p. 78.
1635. September. Komen voor Firando.p. 85.
December. Veereyst naer Iedo.p. 86-88.
1636 Ianuarius. Komen in de Keyserlijcke Stadt Iedo.p. 88-89.
Februarius. Treckt van Iedo weder naer beneden. Arriveeren in Firando.p. 90.
Meert. Wert een Walvis ghevangen.p. 90.
Specificatie van de voornoemde Schenckagien, soo aen sijn Majesteyt, als sijne Heeren op den 3 May laest leden door Francois Caron (uyt laste van de Bewint-hebberen van de Geoctroyerde Oost-indice Compagnie) gedaen.p. 91-97.
Iulius. Keysers Regenten komen van Nangesacky.p. 97.
Augustus. Vremde maniere van purgie wegens diefstal. Van 't Iappanse Feest Bon ghenaempt.p. 97-98.
October. De Bonjoyen komen t'Scheep, daer Heerlijck ontfanghen worden.p. 101.
November. Verseylen wt Iappan.p. 102.
1637. Iulius. Ende vertrecken naer Iapan.p. 122.
Augustus. 27 Christenen in Nangesacky gedoot.p. 125.
October. Twee Christen Papen by de beenen op gehangen.p. 126.
November. Verseylen uyt Iapan.p. 127.
Beschrijvinghe van het machtigh Coninckrijck Iapan, gestelt door Francoys Caron, Directeur des Compagnies negotie aldaer, ende met eenige aenteeckeningen vermeerdert door Hendrick Hagenaer.p. 134-175.
Historie der Martelaeren, die in Iapan om de Roomsche Catolijcke Religie, schrickelijcke, ende onverdraghelycke pynen geleeden hebben, ofte ghedoodt zyn. Beschreven door REYER GYSBERTSZ.p. 176-188.
Verhael van de groote pracht die daer gheschiedt, ende ghebruyckt is, op den Feest gehouden inde Stadt van Meaco, alwaer den Dayro, zijn Keyserlijcke Mayst. van Jappan quam besoecken, voor gevallen op den 20. October 1626. Beschreven door Coenraet Krammer, als doen weghen de vereenighde geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, deser vrye Neederlanden, aen den gemelde Keyserl. Mayst. gecommitteert. die sulckx alles selfs gesien heeft.p. 189-194.
Translaet van een Iapansche Brief van Siragemondonne, Burgermeester in Nangasacqui, aen den Gouverneur Generael &c. door den Opper-Coopman, Jan van Elzerach overgesonden, dato den 28. October 1642.p. 195-196.
Extract uyt de Missive van den Gouverneur Generael van Indien, aen de Heeren Bewinthebberen, gesonden, nopende den handel van Iapan.p. 196-197.
Kort verhael van 't profyt, dienst, ende nuttigheyt dat de Oost-Indische vereenighde Neederlantsche Compagni in Iappan soude genieten, by zoo verre sy den Chineesen handel bequamen. Gestelt door Leonart Campen.p. 198-202.

注  記
本書は Commelin, Isaac, Begin ende voortgangh der Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. [Amsterdam, Jan Jansz.] 1645-1646. Vol. II. の一部として出版された。
標題は p. 1 の見出し標題による。
p. 1-133 の欄外標題は見開き両ページに<Scheep-vaert naer de Oost-Indien, Gedaen by Hendrick Hagenaer.>。
p. 134-202 の欄外標題は見開き両ぺージに<Beschrijvinge van het Machtich Rijcke van Japan.>。
巻末 p. 203-217 は次の『シャム王国誌』を収録。
Beschrijvinge van de Regeeringe, Macht, Religie, Costuymen, Traffijcquen, ende andere remercquable saecken, des Coninghrijcks Siam. Gestlt inden Jaere 1636. door Ioost Schouten, Directeur weghens de geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie aldaer.
ページ誤記:p. 122(=129), 127(=135), 128(=136).


記載書誌
CORDIER, col. 338. ALT-JAPAN, 613.