84 Prevost d'Exiles, Antoine Francois (1697-1763)
Historische beschryving der reizen. 1747-1767. 21 vols.

HISTORISCHE BESCHRYVING DER REIZEN. OF NIEUWE EN VOLKOOME VERZAMELING VAN DE ALLER-WAARDIGSTE EN ZELDSAAMSTE ZEE- en LANDTOGTEN, TER ONTDEKKINGE EN NASPEURINGE GEDAAN, Welke tot heeden, in eenige Taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn: Vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknoptste, de aanmerkenswaardigste Ontmoetingen en Gevallen, der ONTDEKKEREN EN REIZIGERS, Zo wel als de Grondvesting' der Europeren in 't Ooste en 't Weste, met de Stigtinge der befaamdste Handeldryvende Maatschappyen, maar inzonderheid, de Nutste en Verhevenste Zaaken, van alle de tot nu ontdekte Gewesten, in EUROPA, AZIA, AFRIKA, en AMERIKA: Ten aanzien van derzelver onderscheide en stipte Gelegenheid, Uitgestrektheid, Landpaalen, Verdeelinge, Monarchyen, Vorstendommen, en Volksstaaten; Luchtstreeken, Grond, Voortbrengselen, Meiren, Rivieren, Zeen, Bergen, Mynen, Voor-naamste Steden en Plaatssen, Havens, Reen, Gebouwen, enz.; met de trapsgewyze Veranderingen, daarin, van tyd tot tyd voorgevallen; BENEVENS DE ZEDEN EN GEWOONTENS VAN DERZELVER Onderscheide Bewoonderen, deezer Godtsdienst, Regeeringe, Kunsten en Weetenschappen, Koophandel en Handwerken: Dienende, ter Vorminge van een Volslagen Gestel van Nieuwe Aardryksbeschryvinge, en Historie, vertoonende den juisten HEDENDAAGHSEN STAAT van alle VOLKEREN. Verrykt met menigte Uitmuntende Kunst-Plaaten, zo Plans als Gezigten, van Steden, Gebouwen, Oudheeden, Menssen, Tooisels, Dieren, Planten, en andere Sieraaden: oirdeelkundiglyk verkooren, uit al wat In- en Uitheemsen daarvan, in Engeland en Vrankryk, hebben konnen opleveren; en in 't Koper gebragt, door- en onder 't Opzigt van J. van der Schley, voornaam Queekeling van den befaamden Picart. Als mede, voorzien met onvergelykelyke Geografische-Kaarten, hiertoe uitdruklyk t'samengesteld, eensdeels in Engeland, ter verbeteringe van de beroemde Nieuwe-Kaarten des Grave de Maurepas, op de Aanmerkingen der ervaarendste Zeelieden en Sterrekundige-Waarneemingen; anderdeels, volgens de Kunstschatten van het Tresoor der Koninglyke Fransse-Marine, nog nimmer 't Licht gezien hebbende. Geschreeven in Engeland, onder de bezorginge en bearbeidinge van veele Aanzienlyke en Geleerde Mannen; en in Vrankryk vertaald, met Vermeerderinge, door Bevel van den Heere Cancelier van Vrankryk. Naauwkeurig in 't Nederduitsch overgebragt, volgens den Engelssen-Druk; en verrykt, met het Wezenlyke der Fransse-Vermeerderinge. EERSTE[-EEN en TWINTIGSTE of LAATSTE] DEEL.
IN 's GRAVENHAGE, By PIETER DE HONDT, M.DCC.XLVII. [-M.DCC.LXVII.]
[1747- 1767]. Met Privilegie van Zyne Keizerlyke Majesteit, en van de Ed. Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland.
EERSTE DEEL(1747). xlviii, 452, [4] p., [30] leaves of plates. 29 cm.
EERSTE BOEK. Eerste Reizen der Portugeezen naar den Oost-Indien.
TWEEDE BOEK. Eerste Reizen der Engelssen naar Guinee en Oost-Indien.
TWEDE DEEL(1747). [1], [6], 444, [4] p., [18] leaves of plates. 29 cm.
DERDE BOEK. Eerste Reizen der Engelssen, naar Oost-indien, voor Rekeninge van de Engelse Kompanji.
VIERDE BOEK. Vervolg van de Reizen der Engelssen, naar Oost-indien, voor Rekeninge van de Eng. Komp.
DERDE DEEL(1747). [1], [2], 522, [5] p., [51] leaves of plates. 29 cm.
VYFDE BOEK. Reizen naar verscheide Gedeeltens van Afrika, en den daarby leggenden Eilanden; met zonderlinge Beschryvinge, van de Landen en Inwoonderen.
ZESDE BOEK. Reizen langs de Westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot aan Sierra Leona; met een Beschryving van verscheide Landen, en derzelver Bewoonderen.
VIERDE DEEL(1748). [1], 435, [5] p., [28] leaves of plates. 29 cm.
ZEVENDE BOEK. Reizen langs de Westkust van Africa, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelsse Bezittingen en Koophandel, op de Gambra, met de Aardrykskundige- en Natuurkundige Historie der nabuurige Landen.
AGTSTE BOEK. Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de Kust' van Sierra Leona tot aan Kaap' Gonsalvo.
VYFDE DEEL(1748). [1], [4], 532, [6] p., [46] leaves op plates. 29 cm.
AGTSTE BOEK. Reizen naar Guinee en Benin.
NEGENDE BOEK. Verhandeling van Guinee, vervattende de Beschryvinge des Lands, met de Natuurkundige en Burgerlyke Historie.
ZESDE DEEL(1748). [1], 356, [4] p., [28] leaves of plates. 29 cm.
TIENDE BOEK. Beschryving der Kusten van Rio da Volta en Whida.
ELFDE BOEK. Beschryving van Benin, en de Kust tot Kaap Lope Gonsalvo.
TWAALFDE BOEK. Reizen naar Kongo en Angola.
ZEVENDE DEEL(1749). [1], 335, [5] p., [41] leaves op plates. 29 cm.
DERTIENDE BOEK. Beschryving der Koningryken Loango, Kongo, Angola, Benguela, en der Nabuurige Landen.
VEERTIENDE BOEK. Beschryving der Landen van 't Zuide van Africa, gaande over Kaap de Goede Hoop langs de Oostkust, tot Kaap Guardafu. Vervattende byzonderlyk het Land der Hottentotten en Monomotapa.
AGTSTE DEEL(1749). [1], 446, [4] p., [72] leaves of plates. 29 cm.
EERSTE BOEK. Reizen naar 't Ryk van China.
TWEDE BOEK. VERHANDELING van CHINA. Vervattende de Landbeschryvinge, met de Burgerlyke- en Natuurkundige Historie.
NEGENDE DEEL(1749). [1], 422, [4] p., [40] leaves of plates. 29 cm.
DERDE BOEK. Verhandeling van CHINA, vervattende de Burgerlyke- en Natuurkundige Historie.
TIENDE DEEL(1750). xix, [1], 365, [3] p., [22] leaves of plates. 29 cm.
EERSTE BOEK. Beschryving van Korea, Tartarye, Tibet, enz.
ELFDE DEEL(1750). [1], [2], 380, [3] p., [8] leaves of plates. 29 cm.
TWEEDE BOEK. Reizen door Tartarye, Tibet, en Bukharie, naar en uit China.
TWAALFDE DEEL(1750). [1], [8], 547, [2] p., [27] leaves of plates. 29 cm.
EERSTE BOEK. NIEUWE REIZEN naar de OOST-INDIEN. Eerste Reizen der Hollanders naar de Oost-Indien.
DERTIENDE DEEL(1751). [1], [6], 422, [4] p., [59] leaves of plates. 29 cm.
VERVOLG VAN HET EERSTE BOEK. REIZEN der HOLLANDERS naar de OOST-INDIEN. Beschryving van de Molukkische Eilanden, van Amboina, Banda en de verdere Plaatsen, onder die drie Gouvernementen behorende.
TWEEDE BOEK. REIZEN der FRANSCHEN naar de OOST-INDIEN. Reize van Rennefort.
VEERTIENDE DEEL(1751). [1], [2], 513, [3] p., [30] leaves of plates. 29 cm.
VERVOLG VAN HET TWEDE BOEK. REIZEN der FRANSCHEN naar de OOST-INDIEN. Reizen naar het Koningryk Siam.
VYFTIENDE DEEL(1751). [1], [6], 410, [2] p., [26] leaves of plates. 29 cm.
DERDE BOEK. REIZEN naar het SCHIER-EILAND aan deze zyde de GANGES.
ZESTIENDE DEEL(1752). [1], [2], 348, [2] p., [34] leaves of plates. 29 cm.
Vervolg van het Derde Boek. BESCHRYVING van het SCHIER-EILAND aan deze zyde de GANGES.
ZEVENTIENDE DEEL(1758). [1], [4], 319, [3] p., [26] leaves of plates. 29 cm.
VIERDE BOEK. REIZEN naar de OOST-INDIEN door het ZUID-WESTEN.
AGTTIENDE DEEL(1759). [1], [6], 461, [6] p., [44] leaves of plates. 29 cm.
VERVOLG VAN HET VIERDE BOEK. BESCHRYVING der MARIANES en PHILIPPYNSCHE EILANDEN, alsmede van PALAOS, CELEBES of MACASSER en BORNEO.
VYFDE BOEK. REIZEN naar de ZUIDLANDEN.
NEGENTIENDE DEEL(1760). [1], [4], 373, [3] p., [20] leaves of plates. 29 cm.
ZESDE BOEK. ONBEPAALDE REISEN.
TWINTIGSTE DEEL(1765). [1], [2], 409, [3] p., [23] leaves of plates. 29 cm.
Leven der GOUVERNEURS GENERAAL van Nederlands India.
EEN en TWINTIGSTE of LAATSTE DEEL(1767). [1], [2], 316, [154] p. 29 cm.
NATUURLYKE HISTORIE VAN HET OOSTELYK INDIE IN HET GEMEEN.

[G/160/Pr](00035824-00035844)


日本関係記事
EERSTE DEEL.
EERSTE BOEK. Eerste Reizen der Portugeezen naar den Oost-Indien.
XIV. HOOFDSTUK.Vervolg van de Bedryven der Portugeezen van 1537. tot 1542.
§. II. Ontdekking van Mindanao en van Japan.p. 175.
TWEEDE DEEL.
VIERDE BOEK.
VI. HOOFDSTUK.Reize van Kaptyn John Saris, naar de Roode-Zee, den Molukkos, en Japan, in 1611.
§. V. Vertrek naar Japan, tot aan de Molukkos. p. 341.
§. VII. Vordere Handelingen in den Molukkos; en voortzetting der Reize, naar Japan. p. 358.
§. VIII. Handelingen van Saris, in Japan.
Aankomst, te Firando. De Koning koomt, aan Boord. Word 'er onthaald. Waakzaamheid der Hollanderen. Zorge des Konings. Verwondering der Japanneren. De Koning met zyne Vrouwen, aan Boord. Japans Musiek. De Generaal, van den Koning onthaald. Saris huurd een Huiz. Een Hollander handeld te Xima. Gewoontens, ten Aanzien der Hoeren, en Hoere-waarden. Chineesse Smokkelaars. Hollandse Jonk, in Japan. De Engelssen, aldaar belasterd. Strenge Wet, tegens 't Scherp trekken. Hollanders weigeren, overeenkomstigen Handel, met den Engelssen. Pryz der Waaren, toenmaals. Straf-oeffening, in Japan. Plegtigheid, daarin. Chineesse en Kochi-chinase Jonken. Koomste van Mr. Adams. Spaansch schip ter Ontdekkinge van 't Noorde van Japan.p. 358-365.
§. IX. Optogt van Saris, naar 't Hof des Keizers van Japan.
Vertrek van Firando naar 't Hof. Fukkate. Den Engelssen bespot, van 't Ruigt. Duikeressen. Straat van Shemina Seki. Osaka. Histori van den Keizer. Fushimi. Krygs-orde, der Japanneren. Straatsi van den Generaal. Goede Krygstugt. Gediertens. De Pryz daarvan. Drank. Toebereidzelen, tot den Land-togt. Surunga. Saris gaat, ten Hove. Heeft Gehoor, by den Keizer. Den Geheimschryver verboden Geschenk aan te neemen. Den Engelssen, Voorrechten toegestaan.p. 365-371.
§. X. Vervolg van Bysonderheeden, betreffende Japan.
Reize naar Jedo. Afgodsbeeld, Dabis. Maagdenschoffering, der Priesteren. Koomste te Jedo. Saris, heeft gehoor', by den Erf-prinsse. Terug-togt, naar Surunga. Oringaw. Brief en Geschenken, aan den Koning van Grootbritanje. Vertaling van het Voorrecht voor den Handel in Japan. Spaansse Afgezant.Afkondiging, tegens den Nieuwbekeerden. Miako. Voornaamste Tempel. Collegie der Jezuiten. De Stad Osaka.p. 371-376.
§. XI. Vorder Bedryf van Saris, in Japan.
Gevegt, onder de Engelssen. Volk van 't Schip geloopen. De Koning belust, op Engelsse-Spyze. Brengt Danshoeren aan Boord. Misdaagigers ter Vlugt te raaden maakt schuldig, in Japan. Bezoek, van den Koning van Krats. Faktoory der Engelssen. Sterkte van 't Scheepsvolk. Breedte van Firando. Te Rug-reize uit Japan.p. 377-380.
§. XII. Vervolg der Reize, tot in Engeland. Aanmerkingen over Yedzo, en de Stad Machma.
Brief van de Konig van Firando aan den Koning van Grootbritanje, enz. 't Eiland Yedzo. Machma, Stad en Haven. Japanse Winden.p. 384-386.
VII. HOOFDSTUK.Voorvallen te Bantam, en in anderen Deelen van Oost-Indien, van Oktober 1605, tot Oktober 1609; met een Berigt van de markten en Waaren, aldaar.
§. V. Waaren van Japan, en daar gewild. p. 403-404.
VIII. HOOFDSTUK. Berigt, van 't Voorgevalle te Firando: in afwezen van den Generaal, naar 't Hof des Keizers.
§. I. Eenige Gebeurtenissen te Firando.
Cocks. 1613.Saris gaat, naar Jedo. Onrust van 't Scheeps-volk. Een Japanse Jongen, in Dienst. Feest, der Japanneren. 't Scheeps-Volk, tot Buitenspoorigheid. Mommery. De Faktoory, met Geschut voorzien. Andere Mommery. Schatting op de Huizen. Verschriklyke Orkaan. Slegt Gedrach, der Matroozen. Afkondiging deswegens. Zy beginnen zig te hoeden. Moeilykheeden, ter Begraaffenisse. De Stad bestraat. Japanse Waarzeggers. Eenige Engelssen loopen wegh.p. 404-410.
§. II. Vervolg van Gebeurtenissen, te Firando.
Cocks. 1613.Onrust, in Firando. Berigt, van 't weggeloope Volk. Koning, of Goeverneur, van Nangasaki. Hy koomt, aan Boord. Truggelaary op den Engelssen. Onthaal, in de Hollandse Faktoorye. Berigt, van den Weghgeloopenen. Brand, in de Stad. Voorzorge tegens 't Verloop der Engelssen. Feest.p. 410-414.
§. III. Andere Voorvallen aldaar.
Cocks. 1613.Tonneel-Feest. Beter dan Europese. Nieuws, uit Korea. Spaansse Verspieders. Onrust, van Brand. Voorzorge, daartegens. Verdachte Kooplieden. Saris, te rug in Firando.p. 415-417.
IX. HOOFDSTUK.Verscheide Byzonderheeden, van Japan, van 1614 tot 1620; met zonderlinge Aanmerkingen over den Staat der Hollanderen, in 't Ooste.
§. I. Verscheide Voorvallen in Japan.
Cocks. 1614. Cocks koopt, eene Jonke. Jezuiten en Monniken gebannen. Burgerlyke Oorlog, in Japan. Osakay verbrand. Orkaan. Staat van den Engelssen Koophandel. Hoopt, op Chineessen Handel. Hollandsch Nieuws. Hollandse Kaapery op Chineezen. Handel op Korea. Kinder-moord, in Japan.p. 418-421.
§. II. Vervolg van Byzonderheeden, in Japan, en onder den Hollanderen, voorgevallen.
Cocks. 1617. Japanners willen, geen Uitbreiding van Voorrechten, aan den Engelssen. Stoute Dievery. Zee-gevegt, tussen Spaanssen en Hollanders. Hollandse Zaaken, in Japan. Cocks. 1618. Spaansse Afgezant Monniken. Spaansse Overloopers. Cocks. 1619.Beleedinging den Hollanderen aan den Engelssen. Zy schieten op den Engelssen. Zy neemen hunne Scheepen Noemen hen, Slaaven. Japanse Roomsgezinden, gedood. De Keizer, vernederd 's Ryks-Grooten. De overgebleeve Kerken, vernield. Twe Komeeten. Fabel, der Portugeezen, enz. 't Byzonderste van de Brieven, van Mr. Sayer, uit Japan. Brief van den Keizer van Japan, aan den Konig van Holland.p. 424-432.
X. HOOFDSTUK. Reize, van William Adams, Stuurman, naar Japan; met zyne Voorvallen aldaar.
§. I. Uit-reize van Mr. Adams, tot zyne Aankoomst in Japan.
Adams. 1600.Koomst te Bungo.p. 438.
§. II. Ontmoeting van Mr. Adams, aan 't Hof des Keizers.
Adams. 1600. Mr. Adams naar 't Hof gezonden. Door den Keizer onderzogt. Boosheid, der Jezuiten. Adams ontslaagen. Zy bekoomen Geld, voor 't van hen geroofde. On-eenigheid onder 't Volk. Moeten in Japan blyven. Mr. Adams, in Gunst. Moet in Japan blyven. Verwerfd de Vryheid, voor zyne Kaptyn. Schryft, aan zynen Landslieden. Bouwd, nog een Schip. Adams met een' Heerlykheid beschonken. De Hollanders koomen, in Japan. Japan beschreeven.p. 439-444.
VEERTIENDE DEEL.
VERVOLG VAN HET TWEDE BOEK. Reizen naar het koningryk Siam.
Reizen van Fernado Mendez Pinto.
§. V. Wederkering van den Schryver uit zyne slaverny naar Indie.
De Schryver geraakt op 't Eiland Tanixuma. Ziet den Vorst van 't zelve. Gunst welke de Portugeeschen van hem bekomen. Verdichtsels, die zy den Japaneeschen op den mouw spellen. Pinto en zyne Metgezellen leren den Japanneeschen de uitvinding van het buskruit en schiet-geweer. De Koning van Bungo doet een' Portugeesch van den Nautaquin verzoeken. De keuze valt op den Schryver. Hy begeeft zich naar Bungo. In wat toestand hy den Koning vindt. Zyne verlegenheid. Pinto geneest den Koning van Bungo van alle zyne kwalen. Geraakt in grote gunst by dien Vorst. Ongeluk, 's Konings zoon by 't affschieten van een vuurroer overgekomen. De Schryver geraakt in levensgevaar. Hoe het Gerecht met hem handelt. Waaraan hy zyn leven te danken heeft. Beloningen, welke hy ontfangt. Hy verlaat het Hof van Bungo. Vertrek van Tanixuma. Japan was den Portugeeschen van Liampo nog onbekend. Hunne winzucht, om voordeel uit die ontdekking te trekken. Zy lyden schipbreuk. De Schryver bergt zich met drie en twintig anderen. Hoe zy door de Opgezetenen van Liqueio behandelt worden.p. 440-451.
ZESTIENDE DEEL.
Vervolg van het Derde Boek.
Munten of verscheide soorten van bergstoffige stukken, Hoorntjes en Amandelen, die in Asie als Geld gangbaar zyn.
Japansche staven. Munt van Japan.p. 344-345.
ZEVENTIENDE DEEL.
VIERDE BOEK.
Reize van Engelbert Kaempfer naar Japan.p. 67-319.
TWINTIGSTE DEEL. Leven der GOUVERNEURS GENERAAL van Nederlands India.
Leven van Jan Camphuis.p. 275, 282.

注  記
TWEEDE DEEL より TIENDE DEEL まで、標題紙に<Welke tot heden, in eenige Taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn:>。
ELFDE DEEL の標題紙に<Welke tot heeden, in eenige Taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn:>。
TWAALFDE DEEL の標題紙に< Welke tot heden in enige Tale, van alle bekende Volken, uitgegeven zyn;><Verrykt met een' menigte uitmuntende KONST-PLATEN, zo Grondtekeningen als Gezigten en Afbeeldingen, van Steden, Gebouwen, Oudheden, Menschen, Tooisels, Dieren, Planten en andere Sieraden; oordeelkundig verkoren, uit al wat in- en uitheemschen daarvan in Engeland en Vrankryk hebben konnen opleveren, en in 't Koper gebragt door en onder 't opzigt van J. van der Schley, voornaam Leerling van den befaamden Picart. Alsmede voorzien met onvergelykelyke Geographische Kaarten, hier toe uitdruklyk t'zamengesteld, eensdeels in Engeland ter verbetering van de beroemde nieuwe Kaarten van den Grave de Maurepas, op de Aanmerkingen der ervarenste Zeelieden en Sterrekundige-Waarneemingen; andersdeels volgens de Konstschatten van het Tresoor der Koninglyke Fransche-Marine, nog nimmer het licht gezien hebbende. Overzien, vermeerderd en verbeterd naar de Oorsprongelyke Verhalen der Reizigers, zo door den Engel-gelschen[sic] Schryver der vorige Deelen, als door de Uitgevers van de Nederlandsch Franschen Druk. Naauwkeurig in 't Nederduitsch overgebragt volgens alle die verbeteringen, en boven dien met een Aanhangsel van wetenswaardige Byzonderheden verrykt.>。
DERTIENDE DEEL より NEGENTIENDE DEEL まで、標題紙に< Welke tot heden in enige Tale, van alle bekende Volken, uitgegeven zyn; Verrykt met een' menigte uitmuntende KONST-PLATEN, zo Grondtekeningen als Gezigten en Afbeeldingen van Steden, Gebouwen, Oudheden, Menschen, Tooisels, Dieren, Planten en andere Sieraden; oordeelkundig verkoren uit al wat in- en uitheemsche daarvan hebben konnen opleveren. Alsmede voorzien met onvergelyklyke Geographische Kaarten en verscheide zo nieuwe bygevoegde Kaarten als Prentverbeeldingen, alle in 't koper gebragt door en onder 't opzicht van J. van der Schley, voornaam Leering van den befaamden Picart. Naar de oorsprongelyke Verhalen der Reizigers overzien en merkelyk vermeerderd en verbeterd door de Uitgevers van den Nederlandsch Franschen Druk. En volgens alle die Verbeteringen naauwkeurig in 't Nederduitsch overgebragt.>。
TWINTIGSTE DEEL の標題紙に<En volgens alle die Verbeteringen naauwkeurig in 't Nederduitsch overgebragt. Leverende dit Deel het Leven van alle de GOUVERNEURS GENERAAL van Neerlands India met derzelver Afbeeldingen.>。
EEN en TWINTIGSTE of LAATSTE DEEL の標題紙に<En volgens alle die Verbeteringen naauwkeurig in 't Nederduitsch overgebragt. Leverende dit Deel de Natuurlyke Historie van Oost-Indie, benevens een algemeenen Bladwyzer over alle de Deelen van dit Werk.>。
TWAALFDE DEEL より ZESTINDE DEEL まで、標題紙の刊記に<TE AMSTERDAM, By de Wed. S. SCHOUTEN en Zoon, J. HAYMAN, J. ROMAN, G. de GROOT, J. LOVERINGH, G. TIELENBURG, S. van ESVELDT en G. van HUISSTEEN, Boekverkopers.>。
ZEVENTIENDE DEEL より AGTTIENDE DEEL まで、標題紙の刊記に<TE AMSTERDAM, By J. HAYMAN, J. ROMAN, G. de GROOT, J. LOVERINGH, G. TIELENBURG, S. van ESVELDT, P. SCHOUTEN en G. van HUISSTEEN, Boekverkopers.>。
NEGENTIENDE DEEL の標題紙の刊記に<TE AMSTERDAM, By J. HAYMAN, J. ROMAN, G. de GROOT, J. LOVERINGH, G. TIELENBURG, S. van ESVELDT, en P. SCHOUTEN, Boekverkopers,>。
TWINTIGSTE DEEL および EEN en TWINTIGSTE of LAATSTE DEEL の標題紙の刊記に<TE AMSTERDAM, By J. ROMAN, G. de GROOT, J. LOVERINGH, G. TIELENBURG, S. van ESVELDT, en P. SCHOUTEN, Boekverkopers,>。


記載書誌
UCHIDA, 171. TENRI II, 144.