Plates List

Overmeer Fisscher, J. F. van[フィッセル] Bijdrage tot de kennis van het japansche rijk.[日本の知識への寄与] 1833

[Frontispiece ] Foeke en Senno, het eerste Japansche menschenpaar, benevens eene voorstelling van de Wind- en Dondergoden, alsmede van het keizerlijk Wapen, door den Kraanvogel, of het zinnebeeld des Geluks, beschermd.
AARDRIJKSKUNDE. Eene schets van de kaart van Japan, met den vermaarden Foegieberg in het verschiet. pp. 64/(65).
WETENSCHAPPEN. Het Japansch Alphabet met zogenaamde Katakane letters.
OUD- EN ZELDZAAMHEDEN. Tostokt-Samma, de God des Ouderdoms, met den vermaarden Wijsgeer Zjirozjien. pp. (116)/117.
SCHILDER- EN TEEKENKUNST. Eene Japansche Vrouw zittende aan eene tafel met hare teekengereedschappen. pp. 128/(129).
GODSDIENST. De inwendige vertooning van eenen Japanschen Budsdo Tempel.
KRIJGSKUNDE, ENZ. Minamoto no Josits, een Japansch Veldheer.
PRACHT EN WEELDE. Een Japanner met zijne vrouw in plegt-gewaad, wordende door twee meisjes bediend. pp. 174/(175).
UITSPANNINGEN. Een troep Japansche Goochelaars en Muzikanten, hunne kunsten vertoonende. pp. 196/(197).
DIEREN, PLANTEN, ENZ. Jnari Daij Miosin, de God van den Sandbouw, als ook die der Vossen. pp. 210/(211).
HUISHOUDING EN KLEEDING. De Jongen wordt op zijn vijfde jaar met het complimentgewaad versierd. pp. 222/(223).
AMBACHTEN, ENZ. De Drukkunst of Houtsnede-bewerking, voorgesteld door twee Japanners, die dit beroep uitoefenen. pp. (240)/241.
DIVERSEN. De geliefhoosde uitspanning van een Japansch Gezelschap op het veld.
Een Japanner in zijn Asa Kamisimo of plegtgewaad. pp. (264)/265.
Een Japansche vrouw in hare gewone kleeding. pp. 280/(281).

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List