Details of rare books

Valentijn, Francois[ファレンティン] Oud en nieuw Oost-Indien.[新旧東インド誌] 1724-1726

<I>Oud en nieuw Oost-Indien.</I><span class=jpn>[新旧東インド誌]</span>

Vol. 1

View List of Plate

Vol. 2

View

Vol. 3

View

Vol. 4

View

Vol. 5

View List of Plate

title

[Vol. 1]
[Volume Ia]
OUD en NIEUW OOST-INDIËN, VERVATTENDE Een Naaukeurige et Uitvoerige Verhandelinge van NEDERLANDS MOGENTHEYD In die GEWESTEN, BENEVENS Eene wydluftige Beschryvinge der MOLUCCOS, AMBOINA, BANDA, TIMOR, en SOLOR, JAVA, en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; het Nederlands Comptoir op SURATTE, en de LEVENS DER GROOTE MOGOLS; ALS OOK Een Keurlyke Verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van CHOROMANDEL, PEGU, ARRACAN, BENGALE, MOCHA, PERSIEN, MALACCA, SUMATRA, CEYLON, MALABAR, CELEBES of MACASSAR, CHINA, JAPAN, TAYOUAN of FORMOSA, TONKIN, CAMBODIA, SIAM, BORNEO, BALI, KAAP DER GOEDE HOOP en van MAURITIUS. Te zamen dus behelzende niet alleen eene zeer nette Beschryving van alles, wat Nederlands Oost-Indiën betreft, maar ook 't voornaamste dat eenigzins tot eenige andere Europeërs, in die Gewesten, betrekking heeft. Met meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen verrykt. Alles zeer naaukeurig, in opzigt van de Landen, Steden, Sterkten, Zeden der Volken, Boomen, Gewasschen, Land- en Zeè-dieren, met alle het Wereldlyke en Kerkelyke, van d'Oudste tyden af tot nu toe aldaar voorgevallen, beschreven, en met veele zeer nette daar toe vereyschte Kaarten opgeheldert DOOR FRANÇOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. IN VYF DEELEN.

[Volume Ib]
UITVOERIGE BESCHRYVING DER VYF MOLUCCOS, BESTAANDE In een zeer Nette en Breede Landbeschryving van TERNATE, TIDORE, BATSJAN, MAKJAN, MOTIR, En de EYLANDEN daar onder behoorende; Benevens een Beschryving van de voornaamste ZAAKEN en GESCHIEDENISSEN Daar in, van ouds her tot nu toe, voorgevallen. Met verscheide fraaje Kaarten, en Teekeningen daar toe behoorende, byeengezameld, en uitgegeven DOOR FRANÇOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. EERSTE DEEL.


[Vol. 2]
BESCHRYVING VAN AMBOINA, VERVATTENDE Een wydluftige Verhandeling van het zelve, en van alle de Eylanden, daar onder behoorende, te weten, van 't groot Eiland, CERAM, BOERO, AMBOINA, HONIMOA, NOESSA-LAOET, OMA, MANIPA, BONOA, KELANG, En meer andere EYLANDEN, in het WERK voorkomende; Behelzende een treffelyke LANDBESCHRYVING van alle die EYLANDEN, Volgens zeer nette Kaarten; mitsgaders een verhaal van de Gewoonten, Zeden, en Plegtigheden van de Inwoonders der zelven. En een omstandig Verhaal van de oudste WERELDLYKE GESCHIEDENISSEN, EN ZAAKEN, in AMBOINA, En in alle de voorschreven EYLANDEN, tot nu toe voorgevallen. Met zeer veel nette Prentverbeeldingen verciert, en opgeheldert DOOR FRANҪOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. TWEEDE DEEL.[Vol. 3]
Omstandig Verhaal van de GESCHIEDENISSEN en ZAAKEN HET KERKELYKE ofte den GODSDIENST Betreffende, zoo in AMBOINA, Als in alle de ELYANDEN, daar onder behoorende, Van de Oudste Tyden af tot nu toe, Benevens een Fraaye Verhandeling der BOOMEN, PLANTEN, HEESTERS, enz. Als ook der LAND-DIEREN, VOGELEN, VISSCHEN, HORENKENS, en ZEEGEWASSCHEN, in en by dezelve Eylanden vallende; Mitsgaders een Naaukeurige Beschryving van BANDA, En de EYLANDEN, onder die Landvoogdy begrepen, Als ook der Eylanden TIMOR, en SOLOR, CELEBES, ofte MACASSAR, BORNEO, en BALI, Mitsgaders van de Koningryken TONKIN, CAMBODIA, en SIAM, Benevens een Verhaal der ZAAKEN, in de voornoemde Eylanden, en Koningryken, tot nu toe voorgevallen; Met zeer nette Prentverbeeldingen, en Landkaarten verrykt DOOR FRANҪOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. DERDE DEEL.


[Vol. 4]
BESCHRYVING VAN GROOT DJAVA, OFTE JAVA MAJOR, BEHELZENDE Een zeer fraaje LANDBESCHRYVING van dit magtig EYLAND, Benevens een aanwyzing der Landen onder den Keyzer van JAVA, onder den Koning van BANTAM, onder SOERAPATI, en den Prins van BALAMBOANG, Behoorende, met de Zaaken tot alle die Vorsten betrekkelyk, En voornamentlyk een Verhaal van het Koningryk JAKATRA, of van de Landen, onder de E. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPY behoorende; Mitsgaders een omstandige Beschryving der Stadt BATAVIA, haare Verovering, en Grondvesting, benevens de LEVENS der OPPERLANDVOOGDEN van INDIEN, Als ook een Beschryving van het Nederlands Comptoir in SURATTE, En van de Levens der GROOTE MOGOLS; Mitsgaders een Verhaal der Zaaken van CHINA, Nevens een Beschryving van ’t Eyland, FORMOSA, ofte TAYOUAN, en de Zaaken daar toe behoorende; waar agter gevoegt zyn des Schryvers UYT- EN T’ HUYS- REYZEN, Met verscheide Teekeningen, en Landkaarten, daar toe dienende. DOOR FRANҪOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. VIERDE DEEL.


[Vol. 5]
Keurlyke BESCHRYVING van CHOROMANDEL, PEGU, ARRAKAN, BENGALE, MOCHA, Van 't Nederlandsch Comptoir in PERSIEN; en eenige fraaje Zaaken van PERSEPOLIS overblyfzelen.Een nette BESCHRYVING van MALAKKA, 't Nederlands Comptoir op 't Eiland SUMATRA, Mitsgaders een wydluftige Landbeschryving van 't Eyland CEYLON, En een net Verhaal van des zelfs Keizeren, en Zaaken, van ouds hier voorgevallen; Als ook van’t Nederlands Comptoir op de Kust van MALABAR, en van onsen Handek in JAPAN, En eindelyk een beschryving van KAAP DER GEODE HOPPE, En ’t Eyland MAURITIUS, Met de Zaaken tot alle de voornoemde Ryken en Landen behoorende. Met veele Prentverbeeldingen, en Landkaarten opgeheldert. DOOR FRANҪOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. VYFDE DEEL.

imprint

Te DORDRECHT, by JOANNES VAN BRAAM, [Te] AMSTERDAM, [by] GERARD ONDER DE LINDEN, Boekverkoopers. MDCCXXIV [1724 - 1726]. MET PRIVILEGIE.

physical description

Volume Ia: (48), [1]-316pp. 4to. (325×225mm)
Volume Ib: (4),[1]-428, (28), (4)pp. 4to. (325×225mm)
Volume II: (4),[1]-351,(11), 1-282, 1-48, (2)pp. 4to. (325×225mm)
Volume III: (8),[1]-586,(19), [1]-259, [1]-48, (20)pp. 4to. (325×225mm)
Volume IV: (4), 1-311, [1]-166, (28), 1-491, (3)pp. 4to. (325×225mm)
Volume V: (4),1-360,1-462, (2),[1]-48, 1-166, [1]-160, (36)pp. 4to. (325×225mm)

notes

spine title: F. VALENTYN, OUD EN NIEUW OOST-INDIËN. I-V
binding: leather, round back
condition: reading copy

identifier

[DS/618/Va] (000877043, 000877050, 000877068, 000877076, 000877084)

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List