Plates List

Valentijn, François[ファレンティン] Oud en nieuw Oost-Indien.  Vol. 1.[新旧東インド誌 第1巻(全5巻のうち)] 1724

[Map] NIEUWE KAART VAN CHOROMANDEL ende MALABAR opgesteld door FRANҪCOIS VALENTYN. J. van Braam en G. onder de Linden exc. Cum Privil. before p.1.
St. Thomé zo als het zig tegenwoordig vertoont. J.C. Philips fecit direx pp. 12/13.
A:L: De Stad St. THOME. pp. 12/13.
A:M: Matijs Baale Delineavit P. Tanjee Sculp:1725. pp. 24/25.
A:M: Matijs Baale Delineavit P. Tanjee Sculp:1725. pp. 24/25.
[Map]NIEUWE KAARTE van ’t KONINKRYK BENGALE, door last van den Ed. Heer MATTHEUS van den BROUCKE Zalr. in zyn Ed. Leven Directeur in BENGALE en RAAD Ordinaris van NEDERLANDS INDIA, opgestelt door JOH: van LEENEN. J. van BRAAM et G. onder de LINDEN. Excud cum Privil. pp. 146/147.
Aanwysing der Voornaamste Wooningen, Poorten, Thuynen, Tanken, enz: op HOGLEY, A0. 1721. pp. 162/163.
De Heer NAWASICHAN Gouverneur van Ragimahal. p. 166.
TANK VAN SIRQUEES. met de Begraaffenis der drie laatste Koningen van Guseratte, van den eenen kant van binnen te zien. pp. 172/173.
RUINEN VAN’T PALEIS VAN DARIUS, GELEGEN IN’T OUDE PERSEPOLIS, DOOR LAST VAN ALEXANDER DE GROOTE VERBRANDT. GETEKENT NAER DE OORSPRONKELYKE AFTEKENING VAN DE Hr HERBERT DE JAGER. pp. 220/201.
RUINEN VAN’T PALEIS VAN DARIUS, GELEGEN IN’T OUDE PERSEPOLIS, DOOR LAST VAN ALEXANDER DE GROOTE VERBRANDT. GETEKENT NAER DE OORSPRONKELYKE AFTEKENING VAN DE Hr HERBERT DE JAGER. pp. 220/201.
[Map] pp. 284/285.
DE STAD MALACKA. pp. 308/309.
[Map] NIEUWE KAART VAN HET EYLAND SUMATRA verbeterd door FRANҪOIS VALENTYN J. van Braam et G.onder de Linden. exc: Cum Privil. before p.1.
ATSJIEN. pp. 4/5.
[Map] NIEUWE KAART VAN HET EYLAND CEYLON, opgestelt door FRANҪOIS VALENTYN. J. van Braam et G. onder de Linden. excud Cum Privil. pp. 22/23
PUNTO DE GALLE. pp. 22/23.
Het huys des Gouverneurs op Colombo. pp. 24/25.
Platte grond vande Thuyn, achter het Gouverneúrs, huys, op Colombo. pp. 24/25.
Een gedeelte van het Gouverneúrs huys op Colombo, van agteren aan den thuyn kant. pp. 24/25.
Speelhuys aan de zeekant staande voor het voorhúys van den Gouverneúr, op Colombo. pp. 24/25.
Buytenhuys van den Gouverneúr, voor’t welke de boomen, die ‘t gezigt beletter weggenomen zyn. pp. 24/25.
Buytenhuys van Agteren. pp. 24/25.
DE STAD PUNTO GALE. pp. 28/29.
MANAAR. pp. 28/29.
IAFFENAPATNAM. pp. 30/31.
’T KASTEEL IAFFANAPATNAM.
Iaffanapatnams Kruys Kerk. pp. 30/31.
Cingaleesche Man en Vrouw.
’t Fort BATTICALO. pp. 32/33.
BATTICALO. pp. 32/33.
DE ELIPAHNTS-JAGT gedaan in’t Jaar 1717 inde ALUTCOER CORLE in’t DORP HORREGELLE. A. de Noot-Coraal. B. Maal-Coraal. C. Speel-Coraal. D. Een Huysje voor den Wel Ed: Heer Gouverneur. pp. 46/47.
[Plate] p. 62.
[Plate] p. 77.
[Plate] p. 79.
[Plate] p. 81.
[Plate] p. 97.
[Plate] p. 111.
[Plate] p.199.
[Plate] p. 211.
[Map] BAAY VAN TRICOEN MALE voor soo veel dese benaming aan de Binnen (anders Slapers) Baay werd toegepast. pp. 360/361.
Platte Grond van t Fort TRICOEN MALE met de daar aangelegen PAGOODS-BERG. pp. 360/361.
’t Fort OOSTENBURG in de binnen-bay van TRICOEN MALE. pp. 360/361.
KAARTJE Waar in vertoont wert, hoe verre de Forten Baticalo en Tricoen male van malkander leggen; als mede de Strekking van den Oever tusschen die beyde, en verder Noordwaarts tot aan de Rivier Palvakeaar. pp. 360/361.
ADAMS BERG. Vertoning van Adams Voet, boven op den Berg. p. 380.
[Plate] p. 403.
[Frontispiece] CANANOR. before p.1.
[Map] pp. 2/3.
GROND-TEYKENINGE VAN S’COMPS. LOGIE OP BARSALOOR, IN HET CONINKRYK VAN CANARA. Gelyk’t selve is maar gemeeten in’t Jaar 1686. door den Ingenieur L.N. van Duyrendaal, en op order van de E.E. Heer ADAM VANDER DUYN Commandeur over de Kuste MALLEBAAR.CANARA. en WINGURLA. Is dese Caart op gemaakt in’t Jaar 1709. pp. 6/7.
CANANOOR. Deese Aftekening is gemaekt ter Ordre van de E.E. HEER ADAM VANDER DUYN Commandeur over de Kuste Mallebaar, Canara en Wingurla. In’t Iaar 1709. pp.8/9.
Grond Teekening van de Fortresse CRANGANOOR Met de buyten wercken en’t Profyl van een NieuweSchans met dry Sarams, dry Straaten en Tagtig Erven tot Huysen. Ter ordre van syn Hoogh Ete. Hoogh Loffelyke Memorie. Geprojecteert. Gedaan ter Ordre van de E.E. Heer ADAM VANDER DUYN in’t Iaar 1709. Joh. Van Braam et G. onder de Linden Excudit cum Privit. pp.10/11.
De Stad COETSJIEN Gelegen op de Cust van Malabar. pp.10/11.
DE STADT DABUL. pp.12-13.
De Kust van DABUL. ALDUS VERTHOONT HEM DABUL LEGGENDE TER REEDE OP 6 VADEM WATER. pp.12-13.
DE GROND TEKENING VAN DE FORTRESSE COYLAN. pp.12-13.
[Map]NIEUWE KAART VAN HET EYLAND JAPAN verbeterd door FRANC OIS VALENTYN J.van Braam et G. onder de Linden, exc. Cum.Pri. Duytsche Mylen 15 n een Graadt. before p.1.
[Plate] p.98.
[Plate] p.136.
[Map] NIEUWEKAART VAN CAAP DER GOEDE HOOP in hare rechte jegenwoordige staat vertoond door FRACOIS VALENTYN. J. van Braam et G. onder de Linden exc. Cum Privil. Duytsche Mylen 15 n een Graad. before p.1.
[Map] pp.4/5.
VERKLARING. pp.6/7.
Gezicht van KAAP DER GOEDE HOPE als men op Reede legt. pp. 10/11.
[Plate] pp. 27/28.
[Plate] p. 98.
HOTTENTOTTEN AAN CAAP DER GOEDE HOOPE. pp. 112/113.
[Plate] p. 114.
46 Korhoen. 47 Flamingos vogel.
48 Kroonvogel. 49 Struysvogel. 50 Ey vonde Struysvogel. pp. 114/115.
Rivier van Maningaar op Madagascar. p. 148.
[Map]ANZUANY p.148/149.
Begraafplaats der Grooten op Madagascar. p. 149.
de Hollantse Handelplaats, Genaamt Fombetokke. p.150.
Het Konuiklyke Hof Tanant Arivo op Madagascar. p. 151.
MAURITIUS z. Ooster Haven, enz: p. 152.
Het fort Fredrik Hendrik op Mauritius. p. 153
[Map]KAART VAN HET EYLAND MAURITIUS. J. van BRAAM en G. onder de LINDEN. exc: cum Priv.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List