Plates List

Commelin, Isaac[コメリン] Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie.[オランダ東インド会社の起源と発展] 1646

[Frontispiece] Begin ende Voortgang Vande Vereenigde Neederlandtsche GEOCTROYEERDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE. ’t Eerste Deel.
[No. 0. Loms Bay.] p.1.
[No. 1. Afbeeldinge, van een strijt diese met de Walrussen hadden. wel 200. op lant by den anderen wesende.] p.2/p.3.
[No. 2. Afbeeldinghe van een seer Stercken Beer.] p.2/p.3.
[No. 3. Afbeeldinghe hoe de vier schepen weder by den anderen quamen ende haer cours weder naer huys namen.] p.4/p.5.
[No. 4. Dese Caerte wijst aen de opdoeninghe, ghelegentheydt ende strecken van Weygats, anders ghenaemt de Strate van Nassau, Staten Eyland, Tranen-Baey, Beelt-hoeck, Cruys-hoeck, ende Twist-hoeck, met de Diepte, Riffen, ende een aenkleven van dien, soo nae Weygats, ende daer deur oostwaerts inde Tartarische zee.] p.6/p.7.
[No. 5. Afbeeldinghe der Samniten, haer kleedinghe, ende hoese van Rheden met sleden voort ghetrocken werden, &c.] p.6/p.7.
[No. 6. Afbeeldinghe hoe een fellen Beer, twee van haer volck deerlick verscheurden.] p.8/p.9.
[No. 7. Afbeeldinghe van de wonderlicke teeckenen aen den Hemel ghesien.] p.10/p.11.
[No. 8. Afbeeldinghe van een wonderlijck ghevecht, dat sy teghens een fellen Beer hadden, waer over sy’t selve Eylandt Beeren-Eylandt noemden.] p.12/p.13.
[No. 9. Afteeckenninghe van Spitsbergen. (delineatio SPITSBERGIAE)] p.14/p.15.
[No. 10. Afbeeldinghe hoe dat sy ontrent de Eylanden van Orangien in’t ijs beset werden, daer een vreesselijcken Beer, achter een schots ijs legghende, tegens haer aen quam, met grooter moeyten van haer overwonnen ende ghedoodt wert.] p.18./p.19.
[No. 11. Afbeeldinghe hoe sy ontrent den ijs-haven in’t ijs beset wierden, ende door’t drijvende ijs by naer dry mannen hadden verlooren.] p.18./p.19.
[No. 12. Afbeeldinghe, hoe dat sy naer lange omsweevinghe, eyndelick in’t ijs met groot bersten ende breecken vast geraeckt sijn.] p.20./p.21.
[No. 13. Afbeeldinghe van dry Beeren, die ontrent het Schip quamen.] p.20./p.21.
[No. 14. Afbeeldinghe hoe sy met een sleede hout haelden, dat sy buyten vermoeden door Godts ghehengesisse aen de zee vonden, om een huys van te timmeren.] p.22./p.23.
[No. 15. Afbeeldinghe hoe sy dat huys oprechten, daer sy een schots ijs tot een May-boom op stelden, ende voorts op de Noortse manier timmerden.] p.22./p.23.
[No. 16. Afbeeldinghe hoe als sy haer laetste goet uyt ‘t schip haelden: Drie Beeren quamen, die met ghewelt in’t schip willen, doch wierden doorsteecken met Hellebaerden, ende werpen met bern-houten afghekeert.] p.24./p.25.
[No. 17. Afbeeldinghe hoe sy de Vossen in knippen vingen: ende hoe sy door de onverdragelijcke koude steenkoolen stoockten ’t huys ende schoorsteen dicht toe stopten, daer door sy alle haest in een swijmelingh om’t leven ghekomen waren.] p.26./p.27.
[No. 18. Afbeeldinghe van een grooten Beer, die heel stoutelijcken op het huys aen quam ende uyt de deur gheschooten wierdt, daerse wel hondert pont smeer uythaelden.] p.30./p.31.
[No. 19. Afbeelidinghe hoe sy ghereetschap maecken om de schuyt vaerdigh te hebben, om naer huys te varen.] p.32./p.33.
[No. 20. Afbeeldinghe hoe dat sy teghen 't open water haer Bock ghereet maeckten, ende op-timmerden, om bequamelicken door zee te gheraecken.] p.34./p.35.
[No. 21. Afbeeldinghe hoe sy met grooten arbeydt den wegh over 't ijs slecht maeckten, ende hoe een Beer uyter zee op 't ijs fellicken teghens haer aen quam.] p.34./p.35.
[No. 22. Afbeeldinghe hoe sy haer Schuyten te water sleepten, ende onder den anderen verdeelden, in elcken schuyt meest even veel, ende haer op Godts ghenade in zee begaven.] p.36./p.37.
[No. 23. Afbeeldinghe hoe sy met haer Schuyten, door 't drijven ende aenpersen van 't ijs, in doots noot waren: mede hoe Willem Barentsz, ende Claes Andriesz 's daeghs daer aen op een ure storven.] p.36./p.37.
[No. 24. Afbeeldinghe hoe dat sy door grooten noot van't drijvende ijs, al't goet ende de Schuyten op't ijs brachten, ende ter middernacht dry Beeren op haer aen quamen, daerder een van gheschooten wierdt.] p.40./p.41.
[No. 25. Afbeeldinge hoe sy in 't ijs beklemt wierden, soo dat sy de schuyten een groot stuck weeghs daer over moesten trecken, tot dat sy weder open water vonden.] p.40./p.41.
[No. 26. Afbeeldinghe hoe sy by 't oost eynde van 't Cruys Eyland uyt ijs geraeckten, ende met goeden voortgangh haer reys vervolghden.] p.40./p.41.
[No. 27. Afbeeldinghe hoe dat sy naer veel moeyten eyndelijcken by twee Russchen Lodgien quamen, daer van 't volck haer was kennende, om datse verleden jaer in 't Weygats by haer quamen.] p.44./p.45.
[No. 28. Afbeeldinghe van een Russe Lodgie, daer sy in zee aen quamen, die haer van de cours onderrechten ende dat sy de witte zee noch niet ghepasseert waren.] p.48./p.49.
[No. 29. Afbeeldinghe, hoe sy nae veel varens aen 't West-eynde van de Witte zee quamen, vindende daer een Russche Lodgie met 13. mannen, die haer groote vrientschap deden, in haer hutten namen ende spijsden, daer by wesende twee Lappen met haer vrouwen.] p.48./p.49.
[No. 30. Afbeeldinghe van Kilduyn, hoe sy by drie Russen quamen, ende vernamen niet veer van Cola te sijn, daer Ian Cornelisz Rijp met sijn schip lagh, die ons quam spijsen ende sijn schip, voorts naer Holland voerden.] p.50./p.51.
[No. 31. Streckinghe van 't Huys afdaer sy verwintert hadden, voor-by de Noord-zijde van Nova Sembla, tot aen de Weygats, daer sy over-staken nae de Russe kust, ende over de mond van de Witte zee tot Cola toe, nae uytwijsinghe van 't nae-volghende Caertgien.] p.52/p.53.
[No. 1. Opdoeninghe soo hem 't lant van Cabo de boa Speranza vertoont.] p.4/p.5.
[No. 2. Afteeckeninghe, vande Inwoonders, ende ghedierte aende Cabo de bona Speranza.] p.8/p.9.
[No. 3. Afteeckeninghe vande Eylanden, St. Laurents, ofte Madagascar, 't Hollandsche Kerck-hof, Porto de St. Augustino, de groote Baye Dantougil, ende 't Eylandt, St. Maria.] p.8/p.9.
[No. 4. Afbeeldinghe van de Inwoonderen van Baya de S. Augustino, hebbende gheen religie ofte wetten, als die haer de nature mede brenght, voerende teghens haer naburen oorloge, malkanderen verkoopende voor Vee ofte Assagayen die sy Leffo noemen, daer sy soo recht mede schieten datse ses-mael op een Duyt sullen werpen.] p.12/p.13.
[No. 5. Afbeeldinghe hoe die van Madagascar vrolick sijnde dansen.] p.14/p.15.
[No. 6. Afbeeldinghe van een Phulo oft Koningh van Madagascar by ‘t Eylandt S. Maria, ende van d’ Inwoonders d’ Anton Gil.] p.20/p.21.
[No. 7. Afteeckeninghe van de Dorpen Spakenburgh ende S. Angelo.] p.22/p.23.
[No. 8. Afbeeldinghe van de Vlieghende Visschen.] p.30/p.31.
[No. 9. Afteeckeninghe vande inwoonders van Pugnatian.] p.30/p.31.
[No. 10. Afbeeldinghe van een Overste op Sumatra in ‘t Dorp Dampin.] p.32/p.33.
[No. 11. A. Afbeeldinghe van de Cocos oste note-boom. B. Is Den Banannas ofte Vijgen-boom. C. Is den Peper wassende langhs een Riet, in ‘t Malais Bambu ghenaemt. D. Is den Crocus Indicus staende in sijn bloem.] p.36/p.37.
[No. 12. Afteeckeninghe van de haven der Stad Bantam, Sunda ghenaemt.] p.38/p.39.
[No. 13. Afteeckeninghe van de Scheep-strijd voor Bantam.] p.50/p.51.
[No. 14. Afteeckeninghe, van den Scheep-strijd tusschen de Iavanen ende Hollanders.] p.60/p.61.
[No. 15. Afbeeldinghe van’t Eylandt Iava.] p.60/p.61.
[No. 16. Afbeeldinghe van de Stadt Bantam.] p.66/p.67.
[No. 17. Afteeckeninghe van de Marckt te Bantam.] p.66/p.67.
[No. 18. Afbeeldinghe vande danssinge der Javanen.] p.70/p.71.
[No. 19. Item van de Beckens daer sy op baeyaerden.] p.70/p.71.
[No. 20. Afteeckeninghe van den Gouverneur der Stadt Bantam.] p.70/p.71.
[No. 21. Item van hare vergaderinge by nacht.] p.70/p.71.
[No. 22. Afteeckeninghe van een groot Heer soo hyte Hove gaet.] p.70/p.71.
[No. 23. Afteeckeninghe van drie Bantamer soldaten.] p.70/p.71.
[No. 24. Afteeckeninghe van de Boeren achter Bantam.] p.72/p.73.
[No. 25. Afbeeldinghe der Koopluyden in Bantam gaende naer den Bassar.] p.73/p.74.
[No. 26. Twee Afteeckeninghen van de uytlandsche Koopluyden tot Bantam.] p.74/p.75.
[No. 27. Twee Afteeckeninghen van de uytlandsche Koopluyden tot Bantam.] p.74/p.75.
[No. 28. Afteeckeninghe van de Chinesche Koopluyden tot Bantam.] p.75/p.76.
[No. 29. Afteeckeninghe van de Portugesen tot Bantam.] p.76/p.77.
[No. 30. Twee Afteeckeningen van de Joncken ende andere Schepen in Java.] p.78/p.79.
[No. 31. Twee Afteeckeningen van de Joncken ende andere Schepen in Java.] p.78/p.79.
[No. 32. Twee Afteeckeningen van de ghedierte op Java ende elders.] p.78/p.79.
[No. 33. Twee Afteeckeningen van de ghedierte op Java ende elders.] p.78/p.79.
[No. 33. No.2. Twee Afteeckeningen van de ghedierte op Java ende elders.] p.78/p.79.
[No. 34. Afteeckeninghe van de Mangas, Samaca, Areca, Ananas, ende Bettele.] p.84/p.85.
[No. 35. Afbeeldinghe van den Tamarindus, Duriaon, Lantor, Cubebe, Mangostan, ende Talasse.] p.86/p.87.
[No. 36. Twee Afteeckeningen, d'eerste vande Iaccas ende Palmitas, d andere van den wilden Cancelboom, &c.] p.88/p.89.
[No. 36. No.2. Twee Afteeckeningen, d'eerste vande Iaccas ende Palmitas, d andere van den wilden Cancelboom, &c.] p.88/p.89.
[No. 36. No.3. Vier Afteeckeningen van verscheyden andere Droogen, ende Kruyderen.] p.92/p.93.
[No. 37. Vier Afteeckeningen van verscheyden andere Droogen, ende Kruyderen.] p.92/p.93.
[No. 38. Vier Afteeckeningen van verscheyden andere Droogen, ende Kruyderen.] p.92/p.93.
[No. 38. No.2. Vier Afteeckeningen van verscheyden andere Droogen, ende Kruyderen.] p.92/p.93.
[No. 39. Afteeckinghe hoe Edelluyden in 't Eyland Bali gedraghen worden.] p.98/p.99.
[No. 40. Afteeckeninghe van de Koningh te Bali sittende op sijn Waghen.] p.98/p.99.
[No. 41. Afteeckeninghe van 't Eylandt Bali, ende vande Vrouwen die al dansende ten vier gaen.] p.99/p.101.
[No. 42. Afteeckeninghe van 't Eylandt Bali, ende vande Vrouwen die al dansende ten vier gaen.] p.99/p.101.
[No. 43. Figuere van de Trombas, ende het kruyd Sargasso.] p.102/p.103.
[No. 44. Afteeckeninghe van 't Eyland S. Helena.] p.104/p.105.
[No. 44. Aftekeninge van de Munte in Indien.] p.110/p.111.
[No. 1. Afteeckeninghe van de generale reyse.] p.112/p.1.
[No. 2. A. ‘t Inkomen van den Haven by haer Warwijck genaemt.] p.2/p.3.
[No. 3. Afteeckeninghe van 't gheene sy op 't Eylandt Mauritius ghesien ende ghevonden hebben.] p.4/p.5.
[No. 4. Afteeckeninghe hoe de Coningh van Tuban de Hollanders op strandt te ghemoedt quam.] p.8/p.9.
[No. 5. Afteeckeninghe van des Koninckx Olyphanten.] p.10/p.11.
[No. 6. A. 't Huys daer des Konincx Bagagie in is. B. Des Konincx Hanen in korven sittende. C. Sijn Papegayen. D. Des Konincx Honden.] p.10/p.11.
[No. 7. A. Plaetse daer de Endtvoghels ghehouden werden. B. Het logement van des Konincx ghetroude Vrouwen, C. D. E. De plaetsen daer des Konincks bywijven wel drie hondert in't ghetal waren.] p.10/p.11.
[No. 8. A. Des Conincks Bedtstede van blaeuwen steen gemaeckt.] p.11/p.12.
[No. 9. Afteeckeninghe van des Conincks Paerde-stallen.] p.12/p.13.
[No. 10. Tornoy-spel ghehouden inde Stadt Tuban.] p.12/p.13.
[No. 11. A. Is de Stadt Arosbay.] p.16/p.17.
[No. 12. Afbeeldinghe van 't Eylandt Anabona.] p.16/p.17.
[No. 13. A. Den Gouverneur van’t landt.] p.18/p.19.
[No. 14. Afteeckeninghe van de Logie van Nera.] p.20/p.21.
[No. 15. Afteeckeninghe van ‘t Eyland Banda.] p.20/p.21.
[No. 16. Afteeckeninghe van een Galeye van ‘t Eylandt Banda, die sy Caracora noemen.] p.22/p.23.
[No. 17. Afteeckeninghe van hare gastmalen.] p.22/p.23.
[No. 18. Afteeckeninghe van de Inwoonders van Banda soo sy ter oorlogh gaen.] p.24/p.25.
[No. 19. Spelen.] p.24/p.25.
[No. 20. Afteeckeninghe van de Note-moschaten.] p.24/p.25.
[No. 21. A. Het kleyn Turxken genaemt Goeytjen, daer de Nederlanders veel goet van kochten.] p.24/p.25.
[No. 22. A. Is een Oorloogh-schip van Madnra. B. Is een vlieghende Vis. C. Is de Galeye oste Caracore des Conincks van Ternate.] p.26/p.27.
[No. 23. Afteeckeninghe van ‘t Eyland Ternate.] p.30/p31.
[No. 24. Afteeckeninghe van de Molucxsche Schermers.] p.32/p.33.
[No. 25. A. Twee Hollandsche Schepen. B. Een Karacol haer verwelkomende.] p.32/p.33.
[No. 26. Mesquita, oft kercke.] p.34/p.35.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List